the Washington Times reported that the US intelligence had confirmed that before the “9/11” terror attacks, quân sự của Trung Quốc provided military training

Đọc toàn bộ bài viết ở đây
thẻ: